Бізнес-плани для перспективного та стабільного бізнесу.               14 червня 2021 року підписано меморандум про співробітництво між ДП “Держзовнішінформ” та Держмитслужбою

Бізнес-плани для перспективного та стабільного бізнесу.               14 червня 2021 року підписано меморандум про співробітництво між ДП “Держзовнішінформ” та Держмитслужбою

Розробка документації системи менеджменту якості ISO 9001:2015

від 15000 грн
Замовити

Замовити

ДП “Держзовнішінформ” пропонує послуги по розробці документації системи менеджменту якості ISO 9001:2015.
Для безкоштовної консультації телефонуйте за номером 044 390- 50-74 або надсилайте листа на адресу project@dzi.gov.ua.

Про стандарт серії ISO 9001

Основні принципи ISO 9001:2015

Основні цілі впровадження в організації системи менеджменту якістю ISO 9001:2015

Склад робіт по розробці документації системи менеджменту якості

Про стандарт серії ISO 9001

Стандарти ISO серії 9001, що описують модель системи менеджменту якості, розроблені для того, щоб допомогти організаціям задовольняти вимоги й очікування клієнтів та інших зацікавлених сторін. Дана серія стандартів була створена комітетом Міжнародної Організації по Стандартизації – ISO, в даний час існують національні аналоги, зокрема, в Україні це стандарти ДСТУ ISO.
Відповідність вимогам ISO 9001 свідчить про деякий рівень надійності організації і добротності компанії. З точки зору сучасних компаній відповідність вимогам ISO 9001 – той мінімальний рівень, який дає можливість входження в ринок. Сам сертифікат відповідності ISO 9001 є зовнішнім незалежним підтвердженням досягнення вимог стандарту.

Основні цілі впровадження в організації системи управління якістю ISO 9001:2015:

  • Постійні замовники і користувачі послуг організації отримують гарантію того, що послуги організації відповідають їх вимогам, а також очікуванням. Це дозволяє підвищувати конкурентоздатність організації та, відповідно, залучати нових клієнтів та отримувати прибуток.
  • Потенційні замовники і користувачі послуг організації можуть бути впевнені в підприємстві як в надійному партнері, внутрішня організація якого відповідає міжнародним вимогам, що підтверджено сертифікацією.
  • Постачальникам і партнерам організації вигідна співпраця з сертифікованої організацією, оскільки це означає для них стабільність при виконанні замовлень, надійність партнерства.
  • Керівництво організації набуває впевненість і гарантії підвищення ефективності, зростання прибутку, збільшення долі на ринку. Така впевненість обґрунтована тим, що управління якістю діяльності організації здійснюється також і за тими ж правилами, що і в усьому індустріально розвиненому світі.
  • Впровадження процесного підходу і ризик орієнтованого мислення в організації. Процесний підхід з регламентацією процесів, що проходять в організації дозволяє утримувати стабільність у виконанні дій в організації, знизити ризики настання непередбачуваних подій. Ризик орієнтоване мислення з фіксацією можливих наслідків дозволяє аналізувати отриману від співробітників інформацію та попередити можливі невідповідності в роботі та знизити ризики можливих збитків, втрати часу на вирішення проблемних питань на підприємстві.
  • Співробітники підприємства впевнені в стабільній зайнятості, гарантованої можливості професійного зростання і самовдосконалення, зростання задоволеності роботою. У цих умовах завжди поліпшується соціально психологічний клімат в організації, умови праці і, в підсумку – ефективність роботи персоналу.

Основні принципи ISO 9001:2015

1. Орієнтація на споживача
a) Основний напрямок менеджменту якості полягає в забезпеченні виконання вимог споживача і в прагненні перевищити його очікування.
b) Стійкий успіх досягається, коли організація завойовує і зберігає довіру споживачів та інших зацікавлених сторін, від яких вона залежить. Кожен аспект взаємодії зі споживачем відкриває можливості для створення більшої цінності для нього. Розуміння поточних і майбутніх потреб споживачів та інших зацікавлених сторін вносить вклад в стійкий успіх організації.2. Лідерство
a) Лідери на всіх рівнях організації забезпечують єдність цілей і напрямів розвитку і створюють умови, в яких люди опиняються втягнутими в досягнення цілей організації в області якості.
b) Створення єдності цілей, напрямів і залучення персоналу дозволяють організації об’єднати її стратегії, політики, процеси і ресурси для досягнення своїх цілей.3. Залучення людей
а) Для організації життєво важливо, щоб всі співробітники були компетентними, мали необхідні повноваження і були залучені до створення цінності.
b) Щоб керувати організацією результативно і ефективно, важливо залучити до відповідну діяльність всіх людей на всіх рівнях і поважати в них особистість. Визнання, надання повноважень та розвиток навичок і знань співробітників сприяє їх залученню до досягнення цілей організації.4. Процесний підхід
a) Послідовно одержувані і передбачувані результати досягаються більш результативно і ефективно, коли діяльність розглядають як взаємодіючі процеси, які функціонують як узгоджена система, і керують діяльністю як такими взаємодіючими
процесами.
b) Система управління якістю складається з взаємодіючих процесів. Розуміння того, як ця система, включаючи всі її процеси, ресурси, способи і методи управління, а також їх взаємодія, досягає результати, дозволяє організації оптимізувати свою діяльність.5. Постійне поліпшення
a) Успішна організація постійно націлена на поліпшення.
b) Покращення життєво важливе для організації для підтримки поточного рівня функціонування, реагування на зміни її внутрішніх і зовнішніх умов і для створення нових можливостей.6. Прийняття рішень на основі свідчень
a) Рішення, засновані на результатах аналізу і оцінюванні даних та інформації, дозволяють з більшою ймовірністю досягати бажаних результатів.
b)Процес прийняття рішень може бути складним процесом, і він завжди несе в собі деяку невизначеність. Він часто ґрунтується на різних видах і джерелах вихідних даних, так само як і на їх інтерпретації, яка може бути суб’єктивною. Для прийняття рішень важливо розуміти причину і вплив взаємозв’язків, а також потенціал неочікуваних наслідків. Аналіз фактів, свідчень і даних веде до більшої об’єктивності і до довіри при виробленні рішень.

Склад робіт по розробці системи менеджменту якості:

Розробка системи менеджменту якості (розробка СМЯ, розробка системи якості) включає наступний склад робіт:
1. Обстеження існуючої системи управління (системи управління) компанії з урахуванням вимог ISO 9001.
Розроблення (створення СМЯ) передує збір і аналіз інформації по діючих бізнес-процесах. Досліджуються елементи системи якості, які вимагають доопрацювання, вивчається нормативна документація компанії. Оскільки можлива розробка ISO на базі існуючих систем, визначаються оптимальні і найбільш ефективні методи і підходи для реалізації проекту впровадження СМЯ.2. Підготовка наказу керівника Компанії щодо розробки і впровадження СМЯ. У наказі визначається склад робочої групи, яка бере участь у розробленні документації СУЯ, та призначається керівник проекту.3. Розробка документації системи менеджменту якості (розробка документів СМЯ). Оскільки кожна конкретна компанія має свої особливості, розробка СМЯ проводиться суворо індивідуально з урахуванням усіх тонкощів і специфіки діяльності компанії. Саме на цьому етапі починається безпосередня розробка СМЯ з урахуванням усіх існуючих вимог. Опис взаємодії бізнес-процесів СМЯ, розробка показників і методів моніторингу бізнес-процесів СМЯ, розробка показників результативності бізнес-процесів СМЯ. Також для розробки системи якості необхідно створення механізмів регулярного моніторингу поточних результатів діяльності компанії і оцінювання результативності бізнес-процесів СМЯ. Розробка настанови з якості. У Настанові з якості описується виконання вимог стандарту елементів СМЯ стосовно до конкретної організації. У цей документ також будуть включені процедури, розроблені консультантами для забезпечення результативного функціонування СМЯ (з урахуванням існуючої в компанії документаційної бази) або посилання на них, коли ті чи інші процедури будуть самостійними документами.4. Розробка документованих процедур системи менеджменту якості, наприклад таких як управління ризиками; управління документацією; управління записами; внутрішні аудити СУЯ; управління невідповідною продукцією (послугою); управління невідповідностями і коригувальні дії.

5. Консультування з розробки бізнес-процесів: включає в себе роботи по створенню регламентів (стандартів, карт) бізнес-процесів СМЯ, в яких наведено опис вимог за функціями, блок-схеми бізнес-процесів СМЯ, процедури та необхідні ресурси.

6. Розробка механізмів управління політикою і цілями у сфері якості, визначення вимірних показників як на рівні компанії, так і на рівні підрозділів.

7. Формування шаблонів Звітів про функціонування СМЯ з урахуванням існуючого в компанії порядку формування звітності.